Høring - Utdelinger i finansforetak: Forslag til endringer i finansforetaksloven

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag til endringer i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2023

Vår ref.: 22/4365

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag til endringer i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven). Forslaget gjelder for det første endringer i reglene om utdeling av utbytte i finansforetak som er allmennaksjeselskap eller aksjeselskap. For det andre gjelder forslaget endringer i reglene om utdelinger i finansforetak med egenkapitalbevis.

1.           Bakgrunn

EBA offentliggjorde 19. desember 2022 en oppdatert oversikt over godkjente rene kjernekapitalinstrumenter. Norske aksjer, egenkapitalbevis og medlemsinnskudd er inkludert i EBAs liste over godkjente instrumenter under forutsetning av at norske myndigheter følger opp EBAs vurdering av nødvendige endringer i regelverket.

2.           Utbytte i finansforetak som er allmennaksjeselskap eller aksjeselskap

For at aksjer skal tilfredsstille kravene til rene kjernekapitalinstrumenter etter CRR artikkel 28 nr. 1 bokstav h og v, foreslår Finanstilsynet at det uttrykkelig fastsettes i finansforetaksloven § 10-6 første ledd at aksjeloven § 8-4 og allmennaksjeloven § 8-4 ikke skal gjelde for finansforetak. Finanstilsynet foreslår med dette å fjerne aksjeeieres adgang til å be tingretten om å fastsette høyere utbytte enn det som er fastsatt etter aksjeloven § 8-2 og allmennaksjeloven § 8-2. Finanstilsynet peker videre på at aksjeloven § 8-4 og allmennaksjeloven § 8-4 ikke er forenelig med solvensreguleringen for forsikringsforetak når det gjelder basiskapitalposter klassifisert i kategori 1, jf. Solvens II-forordningen artikkel 71 nr. 1 bokstav n.

3.           Utdelinger i finansforetak med egenkapitalbevis

For at egenkapitalbevis skal tilfredsstille kravet i CRR artikkel 28 nr. 1 bokstav i, foreslår Finanstilsynet at det fastsettes i finansforetaksloven § 10-18 tredje ledd at utdelinger fra utjevningsfondet ikke kan foretas uten samtykke fra Finanstilsynet. Det foreslås også å tilføye et krav i finansforetaksloven § 10-18 tredje ledd om at utdeling av utbytte fra utjevningsfondet må være forsvarlig ut fra hensynet til at eierandelskapitalen skal kunne dekke sin forholdsmessige andel av et underskudd, jf. finansforetaksloven § 10-19 første ledd. Hensynet bak forslaget er å unngå at egenkapitalbevisets tapsabsorberende evne svekkes ved at det foretas utbetalinger fra utjevningsfondet. Forslaget må ses i lys av at CRR artikkel 28 nr. 1 bokstav i stiller krav om at rene kjernekapitalinstrumenter skal ha tilstrekkelig tapsabsorberende evne.

Videre foreslås det at styrets meldeplikt til Finanstilsynet etter finansforetaksloven § 10-6 tredje ledd utvides til også å gjelde tilfeller der mer enn halvparten av overskuddet tilordnet eierandelskapitalen foreslås utbetalt som utbytte til eierne av egenkapitalbevis. Det foreslås også at det fastsettes en hjemmel i finansforetaksloven § 10-17 tredje ledd, som gir Finanstilsynet adgang til å gi pålegg om at foretaket tilfører hele eller deler av årets overskudd tilordnet eierandelskapitalen til utjevningsfondet. Denne adgangen foreslås å gjelde i situasjoner der det vurderes nødvendig for at eierandelskapitalen senere skal kunne dekke en forholdsmessig andel av et underskudd, jf. finansforetaksloven § 10-19 første ledd. Forslagene må ses i lys av at det kan være behov for å bygge opp utjevningsfondet i sparebanker der nivået på utjevningsfondet er lavt sammenlignet med grunnfondet.

4.           Høringsfrist

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater

eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfrist er 1. mars 2023. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på

«Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Jens Christian Werring-Westly  e.f.

avdelingsdirektør

Inger Julie Aasland

seniorrådgiver

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Barne- og familiedepartementet
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Caritas Norge
Changemaker
Coop Norge SA
Datatilsynet
Deloitte AS
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Forum for Utvikling og Miljø
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Industri Energi
Initiativ for etisk handel
Juridisk rådgivning for kvinner
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
KnowledgeGroup AS
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
Kpmg AS
KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bitcoin- og Blockchainforening
Norges Bondelag
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges takseringsforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo børs
Oslosenteret
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Plan Norge
Publish What You Pay Norway
Redd Barna
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statoil Norge AS
Stiftelsesforeningen
Storebrand
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Støttekomiteen for Vest-Sahara
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Wikborg Rein & Co
Yara International ASA
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet