Styrer, råd og utvalg

Utvalg om utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi i lys av nye utviklingstrekk (Frontfagsmodellutvalget)

Utvalget skal drøfte hvordan frontfagsmodellen skal praktiseres for å møte utfordringene vi står overfor, samt vurdere om det er utviklingstrekk som kan svekke oppslutningen om og troverdigheten til frontfagsmodellen.

Om utvalg som skal se på frontfagsmodellen

Ved kongelig resolusjon 27. januar 2023 oppnevnte regjeringen utvalg om utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi i lys av nye utviklingstrekk etter ønske fra partene i arbeidslivet. 

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/arbeidsområde:

Utvalget skal drøfte hvordan frontfagsmodellen skal praktiseres for å møte utfordringene vi står overfor, samt vurdere om det er utviklingstrekk som kan svekke oppslutningen om og troverdigheten til frontfagsmodellen.

Utvalget skal i denne sammenhengen blant annet drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover, herunder: høy inflasjon og høyere rentenivå internasjonalt, lavere vekstimpulser fra petroleumsvirksomheten til  fastlandsøkonomien, høyere importpriser og økte kostnader som følge av deglobalisering og større oppmerksomhet om beredskap og sikkerhet, klimarelaterte omstillinger og konsekvenser for lønnsdannelsen og stabiliseringspolitikken, svak produktivitetsvekst, endringer i etterspørselen etter arbeidskraft, blant annet som følge av en aldrende befolkning og teknologiutvikling.

Gjennomgå forskning og erfaringer med praktiseringen av frontfagsmodellen, herunder: se på praktiseringen og erfaringene med lønnsoppgjørene etter Holden III-utvalget og Cappelen-utvalget blant annet i lys av at glidningsanslag i frontfaget er usikre og kan svinge med konjunkturene, drøfte erfaringene med gjennomføringen av lønnsoppgjørene og frontfagsmodellen i situasjoner med høy aktivitet i økonomien, herunder vurdere modellens evne til å understøtte stabiliseringspolitikke.

Utvalget skal avlevere sin rapport til finansministeren innen 15. desember 2023.

Utvalgets sammensetning:

 • Professor Steinar Holden (leder)
 • Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum
 • Sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad
 • Sjeføkonom i Virke Lars Eivind Haartveit
 • Områdedirektør i KS Helge Eide
 • Sjeføkonom i YS Merete Onshus
 • Forhandlingssjef i UNIO Klemet Rønning- Aaby
 • Forhandlingssjef i Akademikerne Anette Bjørlin Basma
 • Utviklingsdirektør i Spekter Anne Turid Wikdahl
 • Avdelingsdirektør i Finansdepartementet Arent Skjæveland
 • Avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet Ragnar Ihle Bøhn
 • Avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Sigrid Russwurm
 • Professor Hildegunn Stokke
 • Sjeføkonom Kjersti Haugland
 • Forskningskoordinator Kristine Neergaard
 • Professor Ragnar Nymoen