Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet (Finanstilsynslovutvalget)

Utvalget skal utarbeide utkast til en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både i regelverket og i tilsynsomfang og -metodikk, og som legger til rette for gode rammer for Finanstilsynets virksomhet fremover.

Om Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet (Finanstilsynslovutvalget)

Opprettet: 2021

Opphører: 2023

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Akersgata 40, Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Det følger av mandatet at utvalgets hovedoppgave er å utarbeide utkast til en helt ny finanstilsynslov som reflekterer den utviklingen som har funnet sted både i regelverket Finanstilsynet forvalter, og i tilsynsomfang- og metodikk. En ny lov må legge til rette for gode rammer for Finanstilsynets virksomhet og ta høyde for videre utvikling fremover. Utvalget skal vurdere alle sider av Finanstilsynets virksomhet. I mandatet er enkelte områder og problemstillinger trukket frem og nærmere omtalt:

 • Avgrensning av Finanstilsynets arbeidsområde
 • Finanstilsynets rolle i EØS-arbeidet og annet internasjonalt arbeid 
 • Finanstilsynets oppgaver innenfor forvaltning og utredning
 • Arbeidsdeling mellom departementet og Finanstilsynet 
 • Organisatorisk tilknytning mellom departementet og Finanstilsynet, herunder instruksjonsadgang
 • Ledelse og organisering
 • Utlikning av Finanstilsynets utgifter
 • Rapportering om ressursbruk og resultater.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. desember 2022.

Full mandattekst Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet (Finanstilsynslovutvalget)

Utsatt frist

21. september 2022 gav Finansdepartementet utvalget utsatt frist til 1. mars 2023.

Det var utvalgsleder Endre Skjørestad som ba om utsettelse av frist til 1. mars. Han viste til at problemstillingene utvalget drøfter, er sammensatte og krevende.

Aktive medlemmer (pr. 2/10/2022)

 • Endre Skjørestad (leder)
 • Rea Parashar (medlem)
 • Amund Noss (medlem)
 • Ingrid Finboe Svendsen (medlem)
 • Katrine Trovik (medlem)
 • Hilde Christiane Bjørnland (medlem)
 • Jostein Askim (medlem)
 • Kaj-Martin Georgsen (medlem)
 • Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund (medlem)
 • Jesper Berg (medlem)