Regjeringen foreslår ny finanstilsynslov

Regjeringen legger i dag frem forslag til en ny lov om Finanstilsynet. Dagens lov er fra 1956, og regjeringens forslag er resultat av en helhetlig gjennomgang av loven. Blant annet foreslås det at Finanstilsynet som hovedregel ikke skal kunne instrueres i enkeltsaker, og at et eget styre får ansvar for de sakene hvor instruksjonsadgangen begrenses. Det foreslås også at det etableres en klagenemnd som skal behandle klager Finanstilsynets vedtak.

Finanstilsynet fører tilsyn med finansiell sektor, som er viktig for finansiell stabilitet og velfungerende markeder.

– For denne regjeringen er det avgjørende med et godt og effektivt finanstilsyn. Det bidrar til å sikre finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Det har over tid skjedd betydelige endringer på Finanstilsynets område. Dagens lov er fra 1956, og selv om den har vært endret underveis, har det vært viktig med en helhetlig gjennomgang av loven. Forslaget til ny lov vil gi Finanstilsynet gode rammer slik at tilsynet kan møte utviklingen også fremover, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Arbeidet med den nye loven har tatt utgangspunkt i Finanstilsynslovutvalgets utredning NOU 2023: 6, og resultatet er forslag til en ny, oppdatert og modernisert lov.

Følgende hovedtrekk foreslås i den nye loven:

  • Finanstilsynet kan som hovedregel ikke instrueres i enkeltsaker.
  • Det etableres en klagenemnd som behandler klager på de vedtakene Finanstilsynet fatter, og som departementet ikke kan gripe inn i.
  • Et eget styre får ansvar for de sakene hvor instruksjonsadgangen er begrenset.
  • Direktøren skal utover dette lede Finanstilsynet og ha det overordnede ansvaret for virksomheten.
  • Finanstilsynets samfunnsoppdrag om å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder tas inn i en ny formålsbestemmelse i loven.
  • Finanstilsynet skal fortsatt føre et helhetlig tilsyn i finansiell sektor, på tvers av foretakstyper og markeder.

Finanstilsynet er nærmest til å vurdere tilsynsmessige hensyn når det utfører tilsyns- og forvaltningsoppgaver. Lovforslaget inneholder derfor en bestemmelse som begrenser muligheten til å instruere Finanstilsynet. Begrensningen gjelder for enkeltsaker, med unntak av saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning. Dette er nytt i forhold til gjeldende rett, men i tråd med langvarig praksis hvor departementet ikke har instruert om utfallet i enkeltsaker.

Finanstilsynet skal etter forslaget fortsatt ledes av en direktør, som har det overordnede ansvaret for virksomheten. Når Finanstilsynet som hovedregel ikke skal kunne instrueres i enkeltsaker, er det viktig at virksomheten fortsatt tilføres kompetanse og erfaring utenfra som kan balansere og kontrollere administrasjonen på dette området. Forslaget legger derfor opp til at Finanstilsynet skal ha et styre som behandler disse enkeltsakene.

Det foreslås å etablere en ny klagenemnd – Finanstilsynsklagenemnda, som skal behandle klager på vedtak som departementet ikke kan gripe inn i. Det er lagt opp til at den nye nemnda betjenes av Klagenemndssekretariatet i Bergen.

Les mer: