Høring om ny finanstilsynslov

Finansdepartementet har i dag sendt på høring NOU 2023: 6 Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet.

Hovedgrepet som foreslås av utvalget, er en lovfesting av at Finanstilsynet skal være uavhengig.

Dette er nytt, og innebærer at Finanstilsynet ikke lenger skal kunne instrueres i behandlingen av enkeltsaker, med unntak av noen typer saker (søknad om konsesjon mv. for banker, forsikringsforetak og infrastruktursaker). Selv om lovfesting av uavhengigheten er ny, har imidlertid Finanstilsynet lenge operert med en stor grad av faktisk uavhengighet. I forlengelsen av lovfestet uavhengighet foreslås det at klager på Finanstilsynets vedtak ikke lenger skal behandles av departementet, men av en uavhengig klagenemnd.

Utvalget går inn for å videreføre et integrert tilsyn, og at reglene om tilsyn samles i én lov (finanstilsynsloven), og at tilsynet med finansiell sektor fortsatt skal reguleres i samme lov på tvers av foretakstyper osv. Utvalget foreslår å bygge ut loven med en formålsbestemmelse, som er nytt.

Utvalget er delt i synet på om Finanstilsynet skal ledes av et styre (som i dag) eller av direktøren med hjelp av at fagstyre. Utvalget har også delt seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om det å offentliggjøre styreprotokollene vil være et egnet tiltak for økt åpenhet om tilsynets virksomhet.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomhet, tilknyttede virksomhet, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 2. juni 2023.

Lenke til rapporten fra Finanstilsynslovutvalget