Høring – NOU 2023: 6 Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet

Finansdepartementet sender med dette NOU 2023: 6 Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.06.2023

Vår ref.: 23/760

Finansdepartementet sender med dette NOU 2023: 6 Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet på høring.

Utvalget ble oppnevnt 3. september 2021 og har vært ledet av advokat Endre Skjørestad. Utvalget har hatt i oppdrag å lage utkast til en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på tilsyns- og regelverksområdet, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet også fremover.

Utvalget avga sin utredning 2. mars 2023. Utredningen er tilgjengelig her: NOU 2023: 6 - regjeringen.no.

Hovedgrepet som foreslås av utvalget, er en lovfesting av at Finanstilsynet skal være uavhengig. Dette er nytt, og innebærer at Finanstilsynet ikke lenger skal kunne instrueres i behandlingen av enkeltsaker, med unntak av noen typer saker (søknad om konsesjon mv. for banker, forsikringsforetak og infrastruktursaker). Selv om lovfesting av uavhengigheten er ny, har imidlertid Finanstilsynet lenge operert med en stor grad av faktisk uavhengighet. I forlengelsen av lovfestet uavhengighet foreslås det at klager på Finanstilsynets vedtak ikke lenger skal behandles av departementet, men av en uavhengig klagenemnd.

Utvalget går inn for å videreføre et integrert tilsyn, og at reglene om tilsyn samles i én lov (finanstilsynsloven), og at tilsynet med finansiell sektor fortsatt skal reguleres i samme lov på tvers av foretakstyper osv. Utvalget foreslår å bygge ut loven med en formålsbestemmelse, som er nytt.

Utvalget er delt i synet på om Finanstilsynet skal ledes av et styre (som i dag) eller av direktøren med hjelp av at fagstyre. Utvalget har også delt seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om det å offentliggjøre styreprotokollene vil være et egnet tiltak for økt åpenhet om tilsynets virksomhet.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomhet, tilknyttede virksomhet, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 2. juni 2023. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Merk at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.

Med hilsen

 

Øystein Schønberg-Grevbo  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                  Åse Natvig
                                                                                  avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Deloitte  AS
Den norske advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den Norske Blockchainforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Econa
Eiendom Norge
Energi Norge
Equinor
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Handelshøgskolen ved Nord universitet
Handelshøyskolen BI
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskulen på Vestlandet
IIA Norge
Industri Energi
Juridisk rådgivning for kvinner
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
KnowledgeGroup AS
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kommunalbanken AS
Konkurransetilsynet
Kpmg AS
KS
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk Bergindustri
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk takst
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Økrimforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Sivilombudet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
SMB Norge
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stiftelsesforeningen
Storebrand ASA
The Nordic Association of Electricity Traders
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
Virke Inkasso
Yara International ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet