Styret for Statistisk sentralbyrå

Styret er oppnevnt av Finansdepartementet og har et ansvar for å føre tilsyn med utviklingen i offisiell statistikk og med SSBs virksomhet.

Styret behandler og fastsetter SSBs budsjettforslag, strategi og virksomhetsplan. De skal blant annet påse at mål og resultatkrav følges opp og gjennomføres innenfor rammene av tildelte ressurser.

Styret består av styreleder, nestleder og fem styremedlemmer, hvorav én er ansattes representant foreslått av fagforeningene i SSB. Alle oppnevnes for fire år. Styremøtene finner sted så ofte som det er nødvendig, avhengig av hvilke saker som skal behandles. Det er styreleder som innkaller til disse. 

Om Rådet til Statistisk sentralbyrå

Opprettet: 1981

Opphørt: 2019

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Statistisk sentralbyrå, Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo

Eget nettsted: https://www.ssb.no/omssb/om-oss/organisasjonskart/styret

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret for Statistisk sentralbyrå skal bl.a. etter statistikkloven føre et alminnelig tilsyn med utviklingen av norsk offisiell statistikk og med virksomheten i Statistisk sentralbyrå og behandle alle saker av større betydning for denne statistikken og for SSBs virksomhet. Styret skal også påse at SSBs virksomhet drives hensiktsmessig og økonomisk og kan ta initiativ til reformer og rasjonaliseringstiltak.

Aktive medlemmer (pr. 12/31/2019)