Prisråd for grunnrenteskatten på havbruk

Fra 2023 er det vedtatt en grunnrenteskatt på oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. En velfungerende grunnrenteskatt er avhengig av at den nokså presist treffer avkastningen av grunnrenteskattepliktig virksomhet. Prisrådet sin oppgave er å fastsette markedspriser for skatteformål, det vil si den prisen som ville vært avtalt mellom to uavhengige parter.

Om prisråd for grunnrenteskatten på havbruk (Prisråd for havbruk)

Finansdepartementet har oppnevnt medlemmer til prisråd for grunnrenteskatten på havbruk for perioden 2024-2026.

Type: Råd

Hovedpunkter i mandatet/arbeidsområde:

Prisrådet skal sette bindende priser til bruk ved fastsetting av grunnrenteskattepliktig inntekt, men først fra 1. juli 2024. Skatteavregningsprisen skal svare til markedsverdien av fisken på merdkanten, uavhengig av hvor i verdikjeden omsetningen skjer. Inntil rådet setter priser, vil det være selskapene selv som setter markedsprisen på fisken ved merdkanten.

I vurderingen av rådets sammensetning har departementet lagt vekt på kandidatenes kompetanse, uavhengighet og hensyn til geografisk og kjønnsmessig balanse. Prisrådet vil ha sitt første møte i januar 2024.

Prisrådet for havbruk er 19. desember 2023 oppnevnt av Finansdepartementet for en periode på to år, med følgende medlemmer:

  1. Daglig leder Ola Oldernes (Trondheim), leder
  2. Advokat Tormod Torvanger (Bergen), nestleder
  3. Professor Claire Armstrong (Tromsø)
  4. Professor Jarle Møen (Bergen)
  5. Advokat Kjetil Haare Johansen (Asker)
  6. Sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan (Tromsø)
  7. Fagsjef Nora Sundvall Rølling (Oslo)
  8. Rådgiver Maren Bøe (Oslo)

Varamedlem for nr. 7: Lovrådgiver Ida Monasdatter Lynne (Oslo)
Varamedlem for nr. 8: Seniorrådgiver Simon Dalnoki (Oslo)

Rådets mandat er regulert i skatteloven kapittel 19. Finansdepartementet har tidligere i år hatt på forskrifter om organiseringen av prisrådet og inntektsfastsettingen i grunnrenteskatten for havbruk. Forskriftene er nå fastsatt av departementet, og vil kunngjøres på Lovdata innen kort tid. En foreløpig versjon av forskriftene er publisert på regjeringen.no.

I tråd med høringsnotatet, er sekretariatet til prisrådet lagt til Fiskeridirektoratet. Sekretariatets hovedoppgave er å ta imot opplysninger fra de rapporteringspliktige, behandle informasjonen og presentere den på en hensiktsmessig måte til prisrådet.

Departementet fastholder hjemmelen for opplysningsplikt for de grunnrenteskattepliktige, jf. forskriften § 19-5-9, men understreker at de nødvendige opplysningene skal rapportes på et særskilt prisoppgaveskjema, jf. annet ledd. Skjemaet vil fastsettes av departementet I samråd med prisrådet. Formålet er en minst mulig byrdefull opplysningsplikt for selskapene, samtidig som rådet mottar nødvendige opplysninger for å sette rett pris. Inntil prisoppgaveskjemaet er fastsatt, vil det ikke kreves at de grunnrenteskattepliktige rapporterer særskilt til prisrådet etter reglene i forskriften.

Etter lovendring i § 19-5 første ledd ny bokstav d, vedtatt ifm. budsjettet for 2024, kan skattepliktige inntektsføre i grunnrenteskatten inntekter fra avtaler om finansiell sikring mot spotmarkedspriser, dersom disse er inngått med uavhengig part og rapportert til prisrådet. Slike avtaler må rapporteres innen én uke etter avtaleinngåelse, jf. forskriften § 19-5-9 sjette ledd. Frem til en rapporteringsløsning for slike avtaler er på plass kan dette gjøres til prisradet-sekretariat@fiskeridir.no.