Kontakt Finansdepartementet

Besøksadresse

Akersgata 40, Oslo

Kart (Google)

Postadresse

Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo

E-post til Finansdepartementet

postmottak@fin.dep.no

Offentlighet

Departementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Det betyr blant annet at all korrespondanse til og fra departementet som hovedregel er offentlig. Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til departementet med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent. Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet.

Innsynskrav

Innsynskrav kan sendes inn via eInnsyn.

Offentlig journal

Departementet er etter arkivlova forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra departementet føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Massegenerert e-post blir elektronisk filtrert og ikke journalført eller saksbehandlet.

Telefon

Finansdepartementet oppfordrer publikum til å henvende seg per brev eller på e-post.

Departementenes sentralbord: (+47) 22 24 90 90.

Ansatte

Ansatte i FIN: Depkatalog

E-post: fornavn.etternavn@fin.dep.no 

Regelen for e-postadressene er slik:
Fornavn1-fornavn2.etternavn1-etternavn2@fin.dep.no

Bokstavene æ – ø – å blir omskrevet slik:
æ = a
ø = o
ö = o
å = a


For spørsmål om likning, folkeregistrering eller merverdiavgift,
kontakt skatteetaten.

Finansdepartementets personvernerklæring