Ansvarsområder og oppgaver i Finansdepartementet

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge, innenfor de rammene som regjeringen og Stortinget setter. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, stabilitet i finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

Finansministeren leder Finansdepartementet, og er ansvarlig for det arbeidet departementet gjør. Statsråden har en politisk stab med statssekretærer og en politisk rådgiver.

Embetsverket er finansministerens faglige sekretariat, med finansråden som øverste administrative leder. Embetsverket utreder, gjennomfører analyser og beregninger og gir faglige råd til politisk ledelse. Embetsverket utarbeider også utkast til dokumenter til Stortinget og regjeringen. I tillegg ivaretar embetsverket viktige forvaltningsoppgaver, som å iverksette politiske vedtak og styre underliggende virksomheter.

Budsjettarbeid

Hver høst legger regjeringen frem et forslag til nasjonalbudsjett og statsbudsjett for Stortinget. Nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet blir utarbeidet i Finansdepartementet, i samarbeid med de øvrige departementene. Alle departementene har ansvar for å legge frem saker for Finansdepartementet som kan få betydning for utgifter eller inntekter i statsbudsjettet eller i norsk økonomi. Det skjer før regjeringen behandler sakene, blant annet utkast til stortingsmeldinger, stortingsproposisjoner og lovforslag til Stortinget.

I nasjonalbudsjettet presenterer regjeringen hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi, mens statsbudsjettet, ofte kalt «Gul bok», er en samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. I «Gul bok» blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster, etter departement. Detaljerte beskrivelser av hva det enkelte departement foreslår står i departementenes fagproposisjoner. Stortinget vedtar statsbudsjettet innen utgangen av året.

Normalt skjer det en rekke endringer i statsbudsjettet i løpet av året, først og fremst om våren i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og ved nysalderingen av statsbudsjettet i desember.

Skatter og avgifter

Finansdepartementet utvikler og forvalter skatte- og avgiftsregelverket. Skatter og avgifter utgjør størstedelen av inntektene til staten, kommunene og fylkeskommunene. Offentlige midler finansierer en rekke grunnleggende oppgaver som forsvar, velferd og infrastruktur. I tillegg er avgifter et virkemiddel for å redusere adferd som skader miljø og klima eller folkehelsen.

Finansmarkedene

Finansdepartementet har ansvar for statens regulering av finansielle markeder og finansinstitusjoner i Norge, for eksempel banker og forsikringsselskap. Målet er å sikre stabilitet i finansmarkedene, solide finansinstitusjoner og konkurranse mellom dem.

Statens pensjonsfond

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Norges Bank har oppgaven med den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og investerer kapitalen i utenlandske aksjer, obligasjoner, eiendom og infrastruktur for fornybar energi. Folketrygdfondet har oppgaven med den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge og investerer kapitalen i nordiske aksjer og obligasjoner.

Underlagte og tilknyttede virksomheter

Finansdepartementet har ansvar for fem underliggende virksomheter: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Finanstilsynet, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Tolletaten. Norges Bank og Folketrygdfondet, som begge er skilt ut som egne juridiske enheter, sorterer også under Finansdepartementet.