Børsklagenemnden

Børsklagenemnden er en klagenemnd for å avgjøre klager på børsstyrets og børsrådets avgjørelser etter børsloven.

Om Børsklagenemnden

Opprettet: 1989

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO

Eget nettsted: https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Boersklagenemnden

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Børsklagenemnden er en klagenemnd for å avgjøre klager over beslutninger fattet av markedsoperatører etter reglene i verdipapirhandelloven § 12-10, se verdipapirhandelloven § 12-11 og verdipapirforskriften kapittel 12 del II.

Aktive medlemmer (pr. 4/28/2021)