Høring - endring av børsforskriften § 36 om oppnevning av medlemmer til Børsklagenemnden

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2012

Vår ref.: 08/2491 EBJ

Høring - endring av børsforskriften § 36 om oppnevning av medlemmer til Børsklagenemnden

Ifølge børsforskriften § 36 oppnevnes medlemmer til Børsklagenemnden «for en periode på fire eller to år». Gjennom årene er nemnden kommet i en situasjon der oppnevninger til nemnden ikke skjer på regelmessig basis, blant annet fordi medlemmer har trukket seg fra vervet i løpet av perioden. Per i dag er det oppnevninger opptil flere ganger i året, fordelt på tilfeldige datoer, og uten ordning om regelmessig utskiftning av halvparten av medlemmene/varamedlemmene.

Det følger videre av børsforskriften § 36 at varamedlemmene er "i utgangspunktet personlige, men kan ved behov også møte for de øvrige medlemmene i nemnden". Nemnden har kort frist for saksbehandling, og det kan derfor være krevende å få berammet møte. Dette har ofte medført behov for å benytte andre varamedlemmer enn de som er oppnevnt som varamedlem for medlemmer som ikke kan møte. Personlige varamedlemmer vil også vanskeliggjøre et system der oppnevningsperioden for halvparten av henholdsvis medlemmer og varamedlemmer utløper annet hvert år.

Finansdepartementet foreslår på denne bakgrunn en endring av børsforskriften § 36 slik at medlemmene i Børsklagenemnden oppnevnes for en periode på inntil fire år, og at varamedlemmene ikke er personlige, samt at antallet varamedlemmer endres fra fem medlemmer til minst tre, se vedlagte forslag.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 15. november 2012. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no i tillegg til brev.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
underdirektør

Forslag til endringer i forskrift 29. juni 2007 nr. 875 om regulerte markeder (børsforskriften) § 36:

§ 36 første og annet ledd skal lyde:

(1) Børsklagenemnden består av fem medlemmer og minst tre varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av departementet for en periode på inntil fire år. Børsklagenemnden skal ha en leder og nestleder, som begge skal oppfylle lovens krav til høyesterettsdommere.

(2 )Klagenemnden er vedtaksfør dersom minst fire av de innkalte møter.

Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Den Norske Advokatforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Imarex Nos ASA
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Fondsmeglerforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
ØKOKRIM