Utvalget for offisiell statistikk

Utvalget for offisiell statistikk skal bidra til å samordne utvikling, utarbeidelse og formidling av norsk offisiell statistikk.

Utvalget for offisiell statistikk består per 1. januar 2024 av følgende virksomheter:

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Brønnøysundregistrene
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
 • Fiskeridirektoratet
 • Folkehelseinstituttet
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Kartverket
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kulturrådet
 • Kystverket
 • Landbruksdirektoratet
 • Mattilsynet
 • Meteorologisk institutt
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
 • Norad
 • Norges Forskningsråd
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Oljedirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Skatteetaten
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Utdanningsdirektoratet (Udir)
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)