Skatteøkonomisk avdeling (SØ)

Avdelingen har ansvar for strukturpolitiske spørsmål i tilknytning til den økonomiske politikken, herunder det årlige skatte- og avgiftsopplegget, økonomiske analyser i tilknytning til skatter, avgifter og overføringer på statsbudsjettet.

Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Siren Solhaug.

Skatteøkonomisk avdeling har ansvaret for strukturpolitiske spørsmål i tilknytning til den alminnelige økonomiske politikken og de årlige skatte- og avgiftsopplegg. Økonomiske analyser vedrørende skatter og overføringer på statsbudsjettet, herunder samspillet mellom trygdesystemet og skattesystemet og analyser av inntektsfordelingen. Struktur- og næringsøkonomiske spørsmål, herunder petroleumsøkonomi.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for avgift og toll (SAT)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Erik Vassnes. Seksjonen har ansvar for økonomisk utrednings- og beregningsarbeid vedrørende toll, merverdiavgift og særavgifter. Utforme årlige avgiftsopplegg. Internasjonalt samarbeid bl.a. på miljøavgiftsområdet.

 • Seksjon for energi og klima (SEK)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ingrid D. Rasmussen. Seksjonen koordinerer departementets arbeid med struktur- og næringsøkonomiske spørsmål. Analysearbeid i tilknytning til tiltak for mer effektiv ressursallokering og de økonomiske sidene ved petroleumssektoren. Ansvar for skattlegging av naturressurser herunder petroleums- og kraftverkssektoren.

 • Seksjon for næringsøkonomi (SNØ)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Frode Finsås. Seksjonens oppgaver er analyser av økonomiske problemstillinger på selskapsskatteområdet, herunder reglene i aksjonærmodellen, fritaksmetoden, deltakermodellen og internasjonal beskatning. Utredning og vurdering av forslag til endringer i selskapsskatteregler, herunder beregning av provenyvirkninger og analyser av langsiktige virkninger på norsk økonomi. Internasjonalt samarbeid knyttet til utformingen av selskapsskatten.

 • Seksjon for personskatter og fordeling (SPF)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Vebjørn Wiken. Seksjonens oppgaver er analyser av økonomiske problemstillinger på personskatteområdet. Koordinering av avdelingens arbeid med de årlige skatte- og avgiftsoppleggene til budsjettet. Utredning og vurdering av forslag til endringer i personskatteregler, herunder beregning av provenyvirkninger og analyser av langsiktige virkninger på norsk økonomi. Fordelingsanalyser med hovedvekt på skattesystemets rolle. Analyser av de skattemessige sidene ved trygder, pensjoner og stønader.