Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

NB: Oversikten er ikke komplett.

Viser 401-415 av 415 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • RETHOS: Programgruppe for sykepleierutdanning

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

 • Den norske ILO-komite

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Den viktigste oppgaven for den norske ILO-komiteen er å drøfte saker som følger av vårt medlemskap i den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Komiteen drøfter også andre internasjonale spørsmål som gjelder arbeidsmarked, sysselsetting og

 • Advokatbevillingsnemnden

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Advokatbevillingsnemnden treffer vedtak som første instans - etter forslag fra Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden - i saker som blant annet knytter seg til tilbakekalling og suspensjon av advokatbevilling.

 • Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

 • Utvalg om perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem (Skatteutvalget)

  Styre/råd/utvalg Finansdepartementet

  Utvalget skal gå gjennom skattesystemet på en helhetlig måte og vurdere hvordan vi kan ivareta sentrale utviklingstrekk, som teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst, digitalisering og globalisering. Utvalget bes vurdere hvordan skattesystemet

 • Regjeringens representasjonsutvalg

  Styre/råd/utvalg Utenriksdepartementet

  Representasjonsutvalget er et rådgivende utvalg for regjeringen i representasjonsspørsmål. Regjeringens fellesbevilgning for representasjon benyttes bl.a. til dekning av utgifter til statsbesøk, besøk i Norge på statsministernivå og til større

 • Styre for statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund)

  Styre/råd/utvalg Utenriksdepartementet

  Norfunds formål er å medvirke med egenkapital, lån og garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av fondet, herunder at bokføring og formuesforvaltning er

 • Utvalg for utredning av erfaringer med EØS-avtalen

  Styre/råd/utvalg Utenriksdepartementet

  Utvalget som ble satt ned 6. mai 2022 skal utrede erfaringene med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU (EØS-samarbeidet) de siste ti år.

 • Koordineringsutvalget for EØS-saker

  Styre/råd/utvalg Utenriksdepartementet

  Et hovedpunkt i utvalgets mandat er å drøfte aktuelle EU/EØS-spørsmål og på embetsnivå koordinere norske synspunkter i slike saker.

 • Utvalg om utilregnelighet og rettspsykiatrisk sakkyndige

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget skal vurdere utilregnelighetsreglene og rettspsykiatriens rolle i straffesaker.

 • Klarspråksjuryen

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Klarspråksprisene er forvaltningspriser som skal belønne godt, klart og brukervennlig språk i offentlig sektor. Hovedprisen for staten ble opprettet i 2009. Prisene deles ut årlig av Kommunal- og distriktsdepartementet.

 • Rovviltnemnda i forvaltningsregion 5

  Styre/råd/utvalg Klima- og miljødepartementet

  Rovviltnemnda i region 5 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i gamle Hedmark fylke.

 • Rovviltnemnda i forvaltningsregion 1

  Styre/råd/utvalg Klima- og miljødepartementet

  Rovviltnemnda i region 1 består av Vestland, Rogaland og kommunene i tidligere Vest-Agder fylke.

 • RETHOS: Programgruppen for ortopediingeniørutdanning

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

 • Apotekutvalget

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte 3. september 2021 et utvalg som skal se på hvordan fremtidens apotek kan innrettes. Utvalget ledes av professor Tore Bråthen.