Det veterinærmedisinske rettsråd

Det veterinærmedisinske rettsråd er et offentlig organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Rettsrådets oppnevning, sammensetning og oppgaver er lovfestet i lov av 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven).

Om Det veterinærmedisinske rettsråd

Opprettet: 1950

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: NMBU Veterinærhøgskolen, Postboks 8146 Dep. 0033 Oslo

Eget nettsted: https://www.rettsradet.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådgiver for sentraladministrasjonen i saker av veterinærmedisinsk art, avgir uttalelser og foretar undersøkelser for andre og fungerer som ankeinstans i saker om forsikring av husdyr, jfr. ovennevnte lovs § 30.

Aktive medlemmer (pr. 11/25/2019)

  • Henning Andreas Haga Nestleder
  • Hilde Lombnæs Medlem
  • Ketil Løland Jacobsen Medlem
  • Birgit Ranheim Medlem
  • Hilde Estensen Medlem
  • Ernst-Otto Ropstad Medlem
  • Marianne Smith Varamedlem
  • Harald Holm Varamedlem
  • Marit Nesje Sekretær