Det veterinærmedisinske rettsråd

Det veterinærmedisinske rettsråd er et offentlig organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Rettsrådets oppnevning, sammensetning og oppgaver er lovfestet i lov av 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven).

Om Det veterinærmedisinske rettsråd

Opprettet: 1950-01-01

Type: Råd

Underlagt: Landbruks- og matdepartementet - Avdeling for matpolitikk (MP)

Kontakt

Postadresse: NVH v/Marit Nesje, Postboks 8146 Dep. 0033 Oslo, 33

Eget nettsted: https://www.rettsradet.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådgiver for sentraladministrasjonen i saker av veterinærmedisinsk art, avgir uttalelser og foretar undersøkelser for andre og fungerer som ankeinstans i saker om forsikring av husdyr, jfr. ovennevnte lovs § 30.