Forsida

Det veterinærmedisinske rettsråd

Det veterinærmedisinske rettsråd er et offentlig organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Rettsrådets oppnevning, sammensetning og oppgaver er lovfestet i lov av 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven).

Om Det veterinærmedisinske rettsråd

Opprettet: 1950

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: NMBU Veterinærhøgskolen, Postboks 5003, 1432 Ås.

Eget nettsted: Hjem | Rettsrådet.no (rettsradet.no) 

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådgiver for sentraladministrasjonen i saker av veterinærmedisinsk art, avgir uttalelser og foretar undersøkelser for andre og fungerer som ankeinstans i saker om forsikring av husdyr, jfr. ovennevnte lovs § 30.