Utviklingsfondet for skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruket har som formål å fremme forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, samt andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Fondets midler skal i første rekke støtte anvendt FoU-virksomhet med klare problemstillinger og mål.

Om Utviklingsfondet for skogbruket

Opprettet: 1977

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo

Eget nettsted: Styret for Utviklingsfondet for skogbruket - Landbruksdirektoratet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fondets midler skal nyttes til fremme av forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, samt til andre tiltak av interesse for skogbruksforskningen. Vedtekter for Utviklingsfondet fastsatt ved kgl.res. av 25. februar 1977. Fondets midler forvaltes og disponeres av et styre på 5 medlemmer som oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet: Landbruks- og matdepartementet oppnevner 2 medlemmer med varamedlemmer. De øvrige medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra Norges Skogeierforbund, Skogbrukets landsforening og Skogbruksforeningen av 1950. Styrets leder oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet blant styrets medlemmer.