Forsiden

Reindriftens utviklingsfond (RUF)

Reindriftens Utviklingsfond (RUF) skal gjennom bruk av økonomiske virkemidler bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med de reindriftspolitiske mål.

Ordningen omfatter tilskudd eller lån til gjerder og slakteanlegg, støtte ved omfattende tap av rein i ulykker, refusjon av utgifter til deltakelse på kurs/etterutdanning og tidligpensjon.

Støtte kan også gis til andre tiltak, se forskrift for Reindriftens utviklingsfond § 1-5 Virkeområde. Dersom RUF har utarbeidet egne søknadsskjemaer, skal disse brukes.

Om Reindriftens Utviklingsfond (RUF)

Opprettet: 2006

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo

Eget nettsted: Styret for Reindriftens Utviklingsfond - Landbruksdirektoratet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Reindriftens Utviklingsfond skal bidra til å utvikle økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft i reindriften herunder stimulere til oppbygging av stabile miljøer og strukturer i næringen som resulterer i utvikling av menneskelige ressurser, balansert bruk av naturgrunnlaget og full utnyttelse av produksjonspotensialet i reinflokkene. Fondet forvaltes av et styre som oppnevnes for fire år av gangen og for samme periode som Reindriftsstyret. Leder i Reindriftsstyret skal samtidig være leder for fondets styre. Landbruks-og matdep. utpeker i tillegg ett medlem og ett varamedlem. Norske reindriftsamers Landsforbund utpeker to medlemmer og to varamedlemmer.