Landbrukspolitisk avdeling (LP)

Avdelinga arbeider i hovudsak med å utforme og leggje til rette for ein berekraftig landbruksproduksjon og foredlingsindustri som kan skape verdiar og sysselsetting i alle delar av landet.

Landbrukspolitisk avdeling har som mål å leggje til rette for ein langsiktig og berekraftig produksjon av norske matvarer som møter forbrukarane sine behov og også tek i vare landbruket sine andre oppgåver, der eit miljøvennleg landbruk, omsynet til kulturlandskapet, kulturminne og biologisk mangfald står sentralt.

Dei viktigaste føringane for avdelinga sitt arbeid går fram av Prop. 1 S, Jordbruksavtalen, Reindriftsavtalen og Meld. St. 11 (2016-2017) og Stortinget si handsaming av desse. I tillegg kjem sentrale føringar frå regjeringa. Landbrukspolitisk avdeling har kontakt med ei rekkje institusjonar og etatar i gjennomføringa av landbrukspolitikken.

Landbrukspolitisk avdeling har fagansvar for jordbruksavtalen og dei årlege jordbruksforhandlingane. Dei har òg ansvar for oppfølginga av importvernet for jordbruksvarer m.m. 

Fagansvaret for reindriftsavtalen og dei årlege reindriftsforhandlingane mellom staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund ligg til Landbrukspolitisk avdeling. Målsetjinga med departementet sin politikk på området er ei økonomisk, økologisk og kulturell berekraftig reindrift.

Landbrukspolitisk avdeling har ansvaret for delar av departement sitt internasjonale arbeid.

Avdelinga har følgande seksjonar:

 • Seksjon handelspolitikk (HP)

  Seksjon for handelspolitikk har ansvar for delar av departementet sitt internasjonale arbeid, internasjonale forhandlingar og politikkutforming knytt til WTO, OECD, EØS-avtalen, EU og EFTA. Seksjonen arbeider også med FAO og spørsmål knytt til mattryggleik og utviklingspolitikk. Forvalting av importvernet på landbruksområdet og rammevilkår for næringsmiddelindustrien inngår òg i arbeidsområdet til seksjonen.

  Avdelingsdirektør Henrik Einevoll

 • Seksjon jordbrukspolitikk (JP)

  Seksjonen har ansvar for jordbruksavtalen og dei årlege jordbruksforhandlingane mellom staten, Noregs Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og utgreiing i samband med dette. Oppfølginga og gjennomføringa av jordbruksavtalen skjer i samarbeid med Landbruksdirektoratet. Seksjonen har òg ansvar for tilskotsordningar for kjøt, egg, mjølk, korn, grønsaker, ull, frukt og bær. Seksjonen arbeider med fleire ulike tilskotsordningar mellom anna produksjonstilskott og velferdsordningar. Seksjonen har ansvar for matvareberedskap, husdyrkonsesjon, kvoteordninga for mjølk og prisutjevningsordninga for mjølk. Seksjonen har òg styringsansvar for Landbruksdirektoratet.

  Avdelingsdirektør Nils Øyvind Bergset

 • Seksjon næringsutvikling og miljøtiltak (NM)

  Seksjon næringsutvikling og miljøtiltak har ansvar for politikkutvikling og verkemiddel knytt til klima- og miljøarbeid i jordbruket og dessutan utvikling av økologisk matproduksjon. Seksjonen har vidare ansvaret for bedriftsutvikling i landbruket, herunder verkemiddel retta mot investeringar, og dessutan utvikling av nye næringar i landbruket som lokalmat, reiseliv og Inn på tunet. Arbeid med verdikjeda for mat, likestilling, nordisk samarbeid og OECD, og dessutan styringsdialogen til departementet med Innovasjon Norge og Norsk Mat ligg òg til seksjonen.

  Avdelingsdirektør Kristin Orlund

 • Seksjon reindrift (SR)

  Seksjonen har ansvar for reindriftsavtalen og dei årlege reindriftsforhandlingane mellom staten og Norske Reindriftssamers Landsforbund, i eit samarbeid med Landbruksdirektoratet si avdeling i Alta og Sametinget. Målsetjinga med departementet sin politikk på området er ei økonomisk, økologisk og kulturell berekraftig reindrift. Seksjonen har ansvar for reindriftslova, forskrifter, enkeltsaker og klagesaker. Ansvar for tilskotsordningar over reindriftsavtalen, og areal- og ressursspørsmål knytt til reindrift ligg òg til seksjonen. Det blir arbeida med rovvilt- og gjerdespørsmål. Seksjonen arbeider med det nordiske samarbeidet om reindrift, Den norsk-svenske reinbeitekonvensjonen, Norsk-finsk reingjerdekommisjon og næringsspørsmål i forholdet til Russland. Seksjonen har ansvar for Landbruksdirektoratet si avdeling i Alta.

  Avdelingsdirektør Morten Floor