Styre, råd og utval under Landbruks- og matdepartementet

 • Budsjettnemnda for jordbruket

  Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) ble offisielt opprettet ved kongelig resolusjon av 18. juni 1948. BFJ har som hovedoppgave å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av den økonomiske stilling i jordbruket, først og fremst til bruk under forhandlingene om jordbruksavtalene. I tillegg har nemnda enkelte oppgaver som ikke har sammenheng med jordbruksforhandlingene.

 • Det veterinærmedisinske rettsråd

  Det veterinærmedisinske rettsråd er et offentlig organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Rettsrådets oppnevning, sammensetning og oppgaver er lovfestet i lov av 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven).

 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

  Styret forvalter midlene som kreves inn gjennom Lov om forskningsavgift på landbruksprodukter, herunder både fra norskprodusert og importert mat. Aktører fra hele verdikjeden for mat er representert i styret. Avgiften, som går inn i et fond, tildeles som grunnfinansiering til NOFIMA og til forskningsprosjekter etter åpen utlysning og konkurranse.

 • Klagenemnd for merkesaker

  I hvert reinbeiteområde skal det være en merkenemnd som har til oppgave å godkjenne reinmerker og slette og endre merker. Merkenemndas avgjørelse kan påklages til Klagenemnda for merkesaker.

 • Klagenemnda for naturskadesaker

  Klagebehandling av naturskadeerstatningssaker.

 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

  Styret for Institutt for bioøkonomi (NIBIO) skal følge opp NIBIOs formål og samfunnsoppdrag samt årlige føringer fra Landbruks- og matdepartementet.

 • Omsetningsrådet

  Omsetningsrådet er eit offentleg organ med frittståande stilling. Hovudmålsetjinga til Omsetningsrådet er å få til ei effektiv regulering av marknaden for ulike jordbruksprodukt til lågast mogleg kostnader.

 • Plantesortsnemnda

  Plantesortsnemnda forvalter Lov 12.3.1993 nr. 32 om planteforedlerrett og forskrift 8.6.1993 nr. 832 om planteforelderrett. Nemnda avgjør søknader om rettsbeskyttelse av sorter. I tillegg gir nemnda råd til Mattilsynet ved godkjenning av sorter for sertifisert produksjon.

 • Reindriftens utviklingsfond (RUF)

  Reindriftens Utviklingsfond (RUF) skal gjennom bruk av økonomiske virkemidler bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med de reindriftspolitiske mål.

 • Reindriftsstyret

  Reindriftsstyret er faglig rådgiver i forvaltningen av reindriftsnæringen og i arbeidet med reinforskning og veiledning. Reindriftsstyret skal bidra til at myndighetene når de målene for reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget.

 • Rådet for dyreetikk

  Rådet for dyreetikk er et uavhengig organ som skal vurdere prinsipielle etiske forhold rundt dyrehold, bruk av dyr og menneskers forhold til viltlevende dyr. Medlemmene i rådet er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

 • Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen

  Årlig settes det av midler til FoU over jordbruksavtalen. Disse midlene forvaltes av et styre bestående av de tre avtalepartene. Det tildeles midler til forskningsprosjekter etter åpen utlysning og konkurranse, samt midler til utredninger m.m.

 • Styret for Statskog SF

  Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter og retningslinjer, har ansvar for tilfredsstillende organisering av foretaket og skal påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal videre føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten.

 • Styret for Veterinærinstituttet

  Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium. Styret er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet.

 • Utviklingsfondet for skogbruket

  Utviklingsfondet for skogbruket har som formål å fremme forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, samt andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Fondets midler skal i første rekke støtte anvendt FoU-virksomhet med klare problemstillinger og mål.

 • Økonomisk utvalg iht. hovedavtalen for reindriftsnæringen

  Utvalget skal legge fram et økonomisk grunnlagsmateriale for reindriften som utgangspunkt for forhandlingene mellom staten ved Landbruks- og matdepartementet (LMD) og reindriftsnæringen ved Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) om en næringsavtale for reindriften.