Styre, råd og utval under Landbruks- og matdepartementet

 • Budsjettnemnda for jordbruket

  Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) ble offisielt opprettet ved kongelig resolusjon av 18. juni 1948. BFJ har som hovedoppgave å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av den økonomiske stilling i jordbruket, først og fremst til bruk under forhandlingene om jordbruksavtalene. I tillegg har nemnda enkelte oppgaver som ikke har sammenheng med jordbruksforhandlingene.

 • Omsetningsrådet

  Omsetningsrådet er eit offentleg organ med frittståande stilling. Hovudmålsetjinga til Omsetningsrådet er å få til ei effektiv regulering av marknaden for ulike jordbruksprodukt til lågast mogleg kostnader.

 • Rådet for dyreetikk

  Rådet for dyreetikk er et uavhengig organ som skal vurdere prinsipielle etiske forhold rundt dyrehold, bruk av dyr og menneskers forhold til viltlevende dyr. Rådet for dyreetikk er utnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

 • Statens naturskadefond

  Statens naturskadefond gir erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.