Omsetningsrådet

Omsetningsrådet er eit offentleg organ med frittståande stilling. Hovudmålsetjinga til Omsetningsrådet er å få til ei effektiv regulering av marknaden for ulike jordbruksprodukt til lågast mogleg kostnader.

Om Omsetningsrådet

Opprettet: 1936-01-01

Underlagt: Landbruks- og matdepartementet - Landbrukspolitisk avdeling (LP)

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 Dep, 33

Eget nettsted: https://www.slf.dep.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Har til oppgave med omsetningsavgiftsmidler og midler stillet til disposisjon over jordbruksavtalen, å fremme omsetningen av jordbruksvarer.

Aktive medlemmer (pr. 31.10.2017)