Omsetningsrådet

Omsetningsrådet er eit offentleg organ med frittståande stilling. Hovudmålsetjinga til Omsetningsrådet er å få til ei effektiv regulering av marknaden for ulike jordbruksprodukt til lågast mogleg kostnader.

Om Omsetningsrådet

Opprettet: 1936

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo

Eget nettsted: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/styrer-rad-og-utvalg/omsetningsradet?resultId=0.0&searchQuery=omsetningsradet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Har til oppgave med omsetningsavgiftsmidler og midler stillet til disposisjon over jordbruksavtalen, å fremme omsetningen av jordbruksvarer.

Aktive medlemmer (pr. 2/16/2021)