Styret for Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium. Styret er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet.

Om Styret for Veterinærinstituttet

Opprettet: 2001

Type: Styre

Eget nettsted: Om oss (vetinst.no)

Kontakt

Postadresse: Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret skal påse at Veterinærinstituttet organiseres og drives på en måte som fremmer instituttets formål. Styret har følgende hovedoppgaver: - fastsette strategiske planer og budsjetter, - påse at instituttet drives i henhold til overordnede bestemmelser, herunder Reglement for økonomistyring i Staten og instrukser fastsatt av Landbruks- og matdepartementet samt vilkår knyttet til bevilgninger og kontrakter, - tilsette direktør og utføre andre oppgaver som følger av instituttets personalreglement, - fastsette direktørs lønn innenfor de rammer departementet setter, - fastsette instruks for direktør, herunder retningslinjer for delegering, - avgi årlig rapport og regnskap for virksomheten, - arbeide for at instituttet bevarer sin faglige integritet og har kvalitet, effektivitet og relevans som premisser for sin virksomhet, - behandle andre saker av viktighet for instituttets virksomhet. Prinsipielle spørsmål som krever politisk avklaring, skal legges fram for Landbruks- og matdepartementet.