Rådet for dyreetikk

Rådet for dyreetikk er et uavhengig organ som skal vurdere prinsipielle etiske forhold rundt dyrehold, bruk av dyr og menneskers forhold til viltlevende dyr. Rådet for dyreetikk er utnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Om Rådet for dyreetikk

Opprettet: 1993

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Rådet for dyreetikk, Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Vurdere og gi råd om de prinsipielle etiske sider ved dyrehold og husdyrproduksjon, og viltlevende dyr i fangenskap. Vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr. Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og ut fra dette gi råd til departementet når det gjelder tilsynet på dyrevernområdet. Vurdere de konsekvensetiske sider for det ytre miljø ved moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av genetisk mangfold og ville biologiske ressurser samt påvirkning fra legemidler o.l. i akvatiske miljøer.

Aktive medlemmer (pr. 1/24/2020)