Dyrehelsepersonelloven

Landbruks- og matdepartementet

LOV-2001-06-15-75 Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

Lovens formål er å bidra til at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter