Forskrift om endring i landdyrsporbarhetsforskriften

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. august 2022 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 23 og § 24 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 15, § 16, § 19 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 4.1 nr. 3c (forordning (EU) 2021/577 som endret ved forordning (EU) 2022/524).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov