Forskrift om opphevelse av forskrift 9. mars 2005 nr. 224 om veterinærvakt

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. mars 2008 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell §§ 24 og 26.

I

Forskrift 9. mars 2005 nr. 224 om veterinærvakt oppheves.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov