Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer (dyresykdomsbekjempelsesforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 6. april 2022 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 6, § 7, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 19, § 23, § 28 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884 og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 17, § 18, § 24 og § 37.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 13e (forordning (EU) 2020/687 sist endret ved forordning (EU) 2021/1140).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov