Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 6. april 2022 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 6, § 7, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 19, § 23, § 28, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884 og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 17, § 23, § 24, § 27 og § 37 jf. delegeringsvedtak 6. november 2006 nr. 1262.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) og nr. 13a (forordning (EU) 2018/1882).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov