Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om melding, rapportering, overvåkning, utryddelsesprogram og sykdomsfri status for bestemte dyresykdommer (dyrehelseovervåkningsforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 6. april 2022 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 6, § 7, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 19, § 23, § 28 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 13h (forordning (EU) 2020/689 sist endret ved forordning (EU) 2021/881), nr. 13b (forordning (EU) 2020/690), nr. 13k (forordning (EU) 2020/2002), nr. 13r (forordning (EU) 2021/620 sist endret ved forordning (EU) 2021/1008).) og nr. 13o (beslutning (EU) 2021/260).ESA-vedtak 32/21/COL sist endret ved 33/21/COL og ESA-vedtak 203/21/COL.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov