Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. april 2022 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 3, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 23, § 24 og § 37 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 19, § 23, § 28, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 16. januar 2004 nr. 93, og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 10, § 30 og § 37, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, 5 mai 2022 nr. 848. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 13g (forordning (EU) 2019/2035 som endret ved forordning (EU) 2020/1625) og nr. 13q (forordning (EU) 2021/520 som endret ved forordning (EU) 2021/1064) og del 4.1 nr. 3b (forordning (EU) 2021/963) og nr. 3c (forordning (EU) 2021/577). Endret ved forskrift 5 mai 2022 nr. 848.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov