Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forflytning av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området (landdyrforflytningsforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. april 2022 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 7, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 19, § 23 og § 28, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 13s (forordning (EU) 2020/688 som endret ved forordning (EU) 2021/1706) og nr. 13n (forordning (EU) 2020/2154). Rettelser: 21.06.2022 (tekst til 32020R0688 tilføyd). Endret ved forskrift 1 juli 2022 nr. 1300.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov