Forskrift om medisinfôr (medisinfôrforskriften)

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet 7. april 2022 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 23 og § 29, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884, og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 17 og § 18. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 10 (forordning (EU) 2019/4).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov