Forskrift om velferd for produksjonsdyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. juli 2006 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 8, § 9, § 22, § 23, § 24, § 25 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 8, § 15 og § 19 og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 18.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I punkt 9.1 nr. 6 (direktiv 98/58/EF).<br> Endringer: Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov