Forskrift om forbud mot doping av hest

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. mars 2007 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 9, § 19 og § 26, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 23. Endringer: Endret ved forskrifter 5 juni 2007 nr. 583, 6 aug 2010 nr. 1147.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov