Forskrift om oppheving av forskrift 28. august 2002 nr. 937 om tilskudd til veterinær spesialvakt for smådyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 27. juni 2006 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24 og 26 nr. 3.

I

Forskrift 28. August 2002 nr. 937 om tilskudd til veterinær spesialvakt for smådyr skal oppheves.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2006.

 

Tilhørende lov