Høring - Utkast til endring i forskrift 09.03.05 nr. 224 om veterinærvakt og oppheving av forskrift 28.08.02 nr. 937 om tilskudd til veterinær spesialvakt for smådyr

Forskrift om veterinærvaktForskrift spesialvakt smådyr Fastsatt 27.06.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.06.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200601418-/MBB

08.05.06

Høring - Utkast til endring i forskrift 09.03.05 nr. 224 om veterinærvakt og oppheving av forskrift 28. 08.02 nr. 937 om tilskudd til veterinær spesialvakt for smådyr

Høringsbrev - utkast til endring i forskrift 09.03.05 nr. 224 om veterinærvakt og oppheving av forskrift 28.08.02 nr. 937 om tilskudd til veterinær spesialvakt for smådyr

Landbruks- og matdepartementet oversender utkast til endring av forskrift 09.03.05 nr. 224 om veterinærvakt og oppheving av forskrift 28.08.02 nr. 937 om tilskudd til veterinær spesialvakt for smådyr. Departementet ber om å få eventuelle merknader innen 16.06.06.

Den norske veterinærforening og Landbruks- og matdepartementet undertegnet ny avtale om veterinærvakt 08.02.06. Avtalen vil tre i kraft 01.07.06. Med utgangspunkt i den nye avtalen er det utarbeidet nødvendige endringer i gjeldende forskrift om veterinærvakt. Etter avtalen skal veterinær spesialvakt for smådyr avvikles fra 1. juli 2006. Det er derfor også laget utkast til forskrift om opphevelse av forskriften som regulerer denne vakten.

Endringene som foreslås i forskriften om veterinærvakt er tilpasset den nye avtalen. De sentrale endringene gjelder justering av vaktperiodene i § 5. Vaktavtalen legger vekt på at det må være stor regional frihet til å endre inndeling av vaktområder og bemanning av disse. Det er derfor fastsatt veiledende vaktperioder. Tidspunktene for den veiledende inndelingen i vaktene om morgenen og kvelden er endret noe.

Hovedregelen er at det skal være en veterinær på vakt i hvert vaktområde. Fellesbetjening av vaktområder skal normalt kun skje i tidsrommet kl. 2200 - 0600.

Satser for godtgjørelse for vakten fremgår av § 6 og økte satser skal gjelde fra 01.11.06.

For øvrig er det gjort noen mindre endringer.

I § 1 strykes at forskriften ikke gjelder vakt etter forskrift 28.08.02 nr. 937 om tilskudd til veterinær spesialvakt for smådyr. Likeledes fjernes gjeldene bestemmelse i § 3 a) om at ingen deltakere kan på samme tid veterinærvakt og veterinær spesialvakt.

Definisjonen av vaktområde i § 2 e) knyttes ikke til avtalen mellom departementet og veterinærforeningen, men vaktområde vil være det geografiske område som administrativt fastsettes av Mattilsynet.

I gjeldende forskrift § 4 første ledd skal flertallet av de andre deltakerne i vakten være enige for at en deltaker skal kunne tre ut av vakten før oppsigelsestiden på 3 mnd. Departementet foreslår i § 4 at Mattilsynet kan akseptere kortere oppsigelsestid hvis en deltaker ikke ønsker å delta i vakten. Videre foreslås at Mattilsynet kan kreve fremlagt nødvendig dokumentasjon i de tilfellene en deltaker ikke kan delta i vakten fordi det utgjør en urimelig helsemessig eller sosial belastning. Endringen i § 4 fjerde ledd punkt b)er av korrekturmessig art; helse-, er erstattet med dyrehelse-.

Forskriften er oppdatert på datoer som brukes i forskriften.

Vedlegg: Forskriftsutkast

Gjeldende forskrift

Med hilsen

Eva Grendstad
avdelingsdirektør

Marit Bergliot Braathen
rådgiver