Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmider, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet), Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) og Fiskeridepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 27. januar 2000 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 1 og § 10 og lov av 19. desember 2003 nr. nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, § 16, § 23 tredje ledd, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790, jf. lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 15, § 18 og § 24.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I nr. 7.1.1 (direktiv 96/22/EF endret ved direktiv 2003/74/EF og direktiv 2008/97/EF), nr. 7.1.2 (direktiv 96/23/EF) og kap. VII nr. 19 (vedtak 2002/657/EF endret ved vedtak 2003/181/EF og vedtak 2004/25/EF) og innledende del nr. 7 (beslutning 2010/327/EU, beslutning 2011/163/EU, beslutning 2011/690/EU, beslutning 2012/302/EU, beslutning 2013/161/EU, beslutning 2013/422/EU, beslutning 2014/355/EU, beslutning 2014/891/EU og beslutning (EU) 2015/1338).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 28 mars 2001 nr. 358, 19 feb 2002 nr. 176, 7 nov 2003 nr. 1321, 15 jan 2004 nr. 211, 2 mars 2004 nr. 498, 30 mars 2005 nr. 267, 29 aug 2005 nr. 1086, 24 juni 2011 nr. 789, 18 nov 2011 nr. 1116, 11 jan 2012 nr. 29, 4 juli 2012 nr. 748, 30 mai 2012 nr. 873, 8 mai 2013 nr. 457, 18 sep 2013 nr. 1105, 16 des 2013 nr. 1578, 2 juli 2014 nr. 934, 13 jan 2015 nr. 32, 3 sep 2015 nr. 1025.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov