Forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19.januar 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 6, lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven) § 8. Jf. EØS-avtalen vedlegg 7 del A nr. 1 (direktiv 2005/36/EF).

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF og direktiv 2013/25/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 6 aug 2010 nr. 1147, 8 des 2014 nr. 1548.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov