Forskrift om endring i forskrift om dyrepleiere og forskrift om dyrehelsepersonell

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. desember 2021 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 6 og § 4, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 8 og lov 27. november 2020 nr. 131 om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) § 3.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov