Forsiden

Høring – Forslag om endringer i forskrift om dyrehelsepersonell og forskrift om dyrepleiere

Landbruks- og matdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om dyrehelsepersonell og forskrift om dyrepleiere. Forslaget fremmes for å legge til rette for at personer som har kompetanse som dyrehelsepersonell og seminpersonell fra tredjeland i større grad skal kunne bruke sine kvalifikasjoner innen dyrehelsetjenesten i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.10.2021

Vår ref.: 21/927

Høringsbrev - Forslag til endringer i forskrift om dyrehelsepersonell og forskrift om dyrepleiere

Landbruks- og matdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om dyrehelsepersonell og forskrift om dyrepleiere. Forslaget fremmes for å legge til rette for at personer som har kompetanse som dyrehelsepersonell og seminpersonell fra tredjeland i større grad skal kunne bruke sine kvalifikasjoner innen dyrehelsetjenesten i Norge.

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 16. oktober 2021.

Vi ber høringsinstansene om å legge frem forslaget for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten. Høringer er åpne og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser i utgangspunktet er offentlige etter offentleglova, og vil bli publiserte. Vi ber om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2867955/.

Med hilsen 

Eva H. Ellingsen Grendstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Renate Knive
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Sámediggi - Sametinget
 • Statens Legemiddelverk
 • Mattilsynet
 • Fiskeridirektoratet
 • Veterinærinstituttet
 • Landbruksdirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Regelrådet
 • Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Universitetet i Bergen
 • UiT - Norges arktiske universitet
 • Nord universitet
 • Norges fiskerihøgskole
 • NINA
 • Nofima AS
 • Havforskningsinstituttet
 • Forbrukerrådet
 • NOKUT
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Den Norske Veterinærforening
 • Norges Bondelag
 • Akademikerne
 • Norsk Bonde- og småbrukarlag
 • Norsk dyrepleier- og assistentforening
 • VKM
 • GENO
 • Animalia
 • Norsvin
 • Nortura SA
 • Dyrevernalliansen
 • NOAH – for dyrs rettigheter
 • ViNordic
 • SINTEF Fiskeri og havbruk
 • Sjømat Norge
 • Legemiddelindustrien
 • Sjømatbedriftene
 • Tekna havbruk og fiskehelse
 • WWF
 • Forsøksdyrkomiteen
 • Norecopa