Forskrift om autorisering av dyrehelsepersonell fra andre EØS-land

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 12. mai 2005 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 6. Jf. EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 89/48/EØF endret ved direktiv 2001/19/EF), nr. 1a (direktiv 92/51/EØF endret ved direktiv 94/38/EF, direktiv 95/43/EF, direktiv 97/38/EF, direktiv 2000/5/EF og direktiv 2001/19/EF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov