Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen

Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet), Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) og Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 28. januar 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 29, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 37a, jf. delegeringsvedtak 23. januar 2004 nr. 190, lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 6a, jf. delegeringsvedtak 23. januar 2004 nr. 191 og Stortingets budsjettvedtak.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 85/73/EØF og direktiv 96/43/EØF), vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 11 (forordning (EF) nr. 882/2004) og kap. II nr. 31j (forordning (EF) nr. 882/2004) og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzi (forordning (EF) nr. 882/2004).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 2 feb 2004 nr. 245, 27 aug 2004 nr. 1218, 23 des 2004 nr. 1808, 22 des 2005 nr. 1699, 29 juni 2006 nr. 788, 20 des 2006 nr. 1517, 21 des 2007 nr. 1774, 16 sep 2008 nr. 1044, 23 des 2008 nr. 1544, 23 des 2009 nr. 1805, 3 mars 2010 nr. 380, 6 aug 2010 nr. 1147, 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1409, 19 des 2011 nr. 1417, 18 des 2012 nr. 1327, 19 des 2013 nr. 1639, 22 des 2014 nr. 1900, 6 mai 2015 nr. 462, 28 des 2015 nr. 1845.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov