Forskrift om endring i forskrift om gebyr i matforvaltningen

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2023 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 29, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 11b og vedlegg II kap. XII nr. 164 (forordning (EU) 2017/625, endret ved forordning (EU) 2019/478, forordning (EU) 2019/2127 og forordning (EU) 2021/1756).

Se forskriften på lovdata.no