Forskrift om endring av forskrift av 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 22. desember 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og helse mv. (matloven) § 21, jf. delegasjon 19. desember 2003 nr. 1790 om myndighetsfordeling etter lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

I

I forskrift av 28. januar 2004 nr. 221om avgifter og gebyr i matforvaltningen gjøres følgende endringer:

§ 5 tredje ledd skal lyde:

Matproduksjonsavgiften utgjør:

a.

0,48 kr pr. kg godkjent slakt

b.

1,86 pst. av avgiftsgrunnlaget på andre norskproduserte animalia

c.

0,75 pst. av avgiftsgrunnlaget på norskproduserte vegetabilier.

§ 6 skal lyde:

§ 6. Landingsavgift fisk

Kjøper i første hånd skal for fisk til konsum betale en avgift på kr 13,40/tonn. Avgiften kreves inn for:

 

fersk og fryst fisk som landes fra et fartøy registrert i et EØS-land (herunder Norge) eller et grønlandsk eller færøysk fartøy.

 

fersk fisk som landes direkte fra et tredjelands fiskefartøy, unntatt grønlandske og færøyske fartøy.

 

fersk fisk som tas opp på norsk fabrikkfartøy og fisk som overføres fra norsk fartøy til utenlandsk kjøperfartøy.

For fisk som landes uten at det skjer et kjøp i første hånd i Norge, skal avgiften i henhold til første ledd betales av den som eier fisken ved landing.

Avgiften skal betales på basis av mottatt/ombordtatt mengde råvare/fiskevare. Avgiften beregnes med grunnlag i rundvekt.

§ 7 skal lyde:

§ 7. Produksjonsavgift fisk

Virksomheter godkjent i henhold til kvalitetsforskrift 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer skal betale en avgift på kr 13,40/tonn mottatt fisk for slakting.

§ 8 andre, tredje og fjerde ledd skal lyde:

På importerte ferdigvarer og halvfabrikata, unntatt fiskevarer, utgjør avgiften 0,75 pst. av avgiftsgrunnlaget.

På importerte råvarer, unntatt fisk, utgjør avgiften 1,21 pst. av avgiftsgrunnlaget.

Importert fisk og fiskevarer som ikke er omfattet av § 6, betaler en avgift på kr 13,40 pr. tonn importert vare.

§ 9 første ledd skal lyde:

Avgiftspliktige virksomheter plikter å gi oppgaver til Mattilsynet over avgiftsgrunnlaget. Oppgavene skal være attestert av den oppgavepliktiges revisor. Attestasjon for oppgaver i et kalenderår kan etter avtale med Mattilsynet sendes inn sammen med siste oppgave for kalenderåret.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov