Historisk arkiv

Mat: Endring av forskrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mat: Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgs-departementet vedtok 22. desember 2005 forskrift om endring av forskrift av 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen.

Mat: Endring av forskrift

Mat: Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 22. desember 2005 forskrift om endring av forskrift av 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen. Forskriften blir gjort gjeldene fra 1. januar 2006.
 

Endringene gjøres først om fremst som en følge av stortingets behandling av statsbudsjettet for 2006, der satsene for matproduksjonsavgiften endres. De nye satsene innebærer en reduksjon i matproduksjonsavgiften på om lag 6 pst. i forhold til 2005. Utover dette er satsene for matproduksjonsavgift på norskproduserte animalske produkter justert som følge av at enkelte aktiviteter som tidligere har vært finansiert over kjøttkontrollgebyret heretter blir finansiert over matproduksjonsavgiften. Det er samtidig foretatt enkelte mindre tekniske endringer av forskriften.