Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere og i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (merkeordninger for treemballasje og trevirke m.m.)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. februar 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 10, § 13, § 18, § 21 og § 33 første ledd, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 13 og delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov