Forskrift om journal for dyrehelsepersonell

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. februar 2006 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24 sjette ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg II (direktiv 2001/82/EF).

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov