Forskrift om vaksinasjon av husdyr, vilt (vaksinasjonsforskriften)

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 20. desember 1999 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 17, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 9 og § 24, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 103 (bl.a hjemmel), 1 juli 2004 nr. 1105, 17 juni 2008 nr. 825, 10 feb 2009 nr. 287, 6 aug 2010 nr. 1147, 6 okt 2010 nr. 1324.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov