Forskrift om bruk av legemidler til dyr

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 16. januar 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 18 tredje ledd, § 23 og § 24, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 16 andre ledd og § 19 tredje ledd bokstav c, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 9, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, og lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 25b.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIII nr. 15p (direktiv 2001/82/EF som endret ved direktiv 2004/28/EF) og vedlegg II kap. XIII nr. 15za (forordning (EF) nr. 1950/2006 som endret ved forordning (EU) nr. 122/2013).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 30 mars 2008 nr. 312, 18 des 2009 nr. 1691, 18 des 2009 nr. 1839, 6 aug 2010 nr. 1147, 3 sep 2010 nr. 1255, 30 mai 2012 nr. 513, 14 mars 2014 nr. 290.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov