Forskrift om endring i forskrift om bruk av legemidler til dyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 31. august 2022 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 2b og § 25b, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 18 tredje ledd, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 16 andre ledd og § 19 tredje ledd bokstav c, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov